Edition: International | Greek
MENU

Αρχική » Ευρώπη

Ο ρόλος της βιομηχανίας αδρανών υλικών στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης

Καθώς η ΕΕ προετοιμάζεται για τις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές και την επακόλουθη σύσταση νέας Επιτροπής το φθινόπωρο, ο κλάδος των αδρανών υλικών βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή

Από: EBR - Δημοσίευση: Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Η βιομηχανία αδρανών υλικών, η οποία περιλαμβάνει άμμο, χαλίκι και θρυμματισμένη πέτρα, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, υποστηρίζοντας τον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταποίηση και την ανάπτυξη των υποδομών.
Η βιομηχανία αδρανών υλικών, η οποία περιλαμβάνει άμμο, χαλίκι και θρυμματισμένη πέτρα, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, υποστηρίζοντας τον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταποίηση και την ανάπτυξη των υποδομών.

Του Αντώνη Αντωνίου Λατούρου*

Καθώς η ΕΕ προετοιμάζεται για τις επικείμενες κοινοβουλευτικές εκλογές και την επακόλουθη σύσταση νέας Επιτροπής το φθινόπωρο, ο κλάδος των αδρανών υλικών βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Αντιπροσωπεύοντας τον μεγαλύτερο εξορυκτικό τομέα της μη ενεργειακής εξορυκτικής βιομηχανίας, εμείς στη βιομηχανία αδρανών υλικών έχουμε μια μοναδική προοπτική και έναν κεντρικό ρόλο να παίξουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη της ηπείρου μας. Αυτό το άρθρο στοχεύει να συζητήσει πώς η βιομηχανία αδρανών υλικών μπορεί να ευθυγραμμιστεί και να επηρεάσει τις επικείμενες νομοθετικές αλλαγές και τις κατευθύνσεις πολιτικής στην ΕΕ.

Στρατηγική Σημασία των Αδρανών Υλικών

Η βιομηχανία αδρανών υλικών, η οποία περιλαμβάνει άμμο, χαλίκι και θρυμματισμένη πέτρα, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, υποστηρίζοντας τον κατασκευαστικό τομέα, τη μεταποίηση και την ανάπτυξη των υποδομών. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο κατασκευαστικός τομέας αντιπροσωπεύει το 9% του ΑΕΠ της ΕΕ τότε μπορούμε να πούμε ότι αυτό το μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ αποδίδεται έμμεσα στα αδρανή υλικά αφού αν δεν υπήρχαν τα αδρανή υλικά στην ουσία δεν θα υπήρχε κατασκευαστικός τομέας. Καθώς παρέχουμε βασικά υλικά για την κατασκευή και τη συντήρηση δρόμων, νοσοκομείων, κατοικιών, σχολείων και γενικά όλων των υποδομών γύρω μας, η βιομηχανία μας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοδοξίας της ΕΕ να αναζωογονήσει τις υποδομές της και τη μετάβασή της σε μια πράσινη οικονομία. Οι επερχόμενες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι πολιτικοί προσανατολισμοί της νέας Επιτροπής πρέπει να αναγνωρίσουν και να ενσωματώσουν τον στρατηγικό ρόλο των αδρανών υλικών στην ατζέντα τους.

Συστάσεις Πολιτικής για το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο της ΕΕ

Με ένα νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή στον ορίζοντα, προτείνουμε πολλές βασικές συστάσεις πολιτικής που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1. Βελτιωμένες Πρακτικές Βιωσιμότητας: Η Πράσινη Συμφωνία της ΕΕ παρέχει έναν ο-δικό χάρτη για να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος. Ως Aggre-gates Europe – UEPG, μέσω του Οδικού μας Χάρτη “Neutral Aggregates 2050” έ-χουμε δεσμευτεί στο να μειώσουμε το, ήδη χαμηλό, περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα μέσω καινοτόμων πρακτικών ανακύκλωσης και τεχνικών βιώσιμης εξόρυξης. Υπο-στηρίζουμε τη νομοθεσία που υποστηρίζει αυτές τις πρωτοβουλίες, παρέχοντας πλαίσια και κίνητρα για βιώσιμες μεθόδους παραγωγής.

2. Επενδύσεις σε Υποδομές: Η πανδημία COVID-19 υπογράμμισε τη σημασία της αν-θεκτικής υποδομής. Προτρέπουμε το νέο κοινοβούλιο και την Επιτροπή της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα στις επενδύσεις σε υποδομές που όχι μόνο πληρούν τα ι-σχυρά περιβαλλοντικά πρότυπα της ΕΕ αλλά και ενισχύουν την οικονομική ανά-καμψη. Η νομοθεσία που διευκολύνει τη μεγαλύτερη χρήση των ανακυκλωμένων α-δρανών υλικών μπορεί να προωθήσει τη βιωσιμότητα ενώ παράλληλα θα τονώσει την οικονομική ανάπτυξη.

3. Ρυθμιστική σταθερότητα και εναρμόνιση: Η κανονιστική βεβαιότητα είναι ζωτικής ση-μασίας για την επένδυση του κλάδου μας σε νέες τεχνολογίες και λειτουργικές προ-σαρμογές. Ζητούμε εναρμονισμένους κανονισμούς σε όλα τα κράτη μέλη που απλο-ποιούν και σταθεροποιούν το νομικό περιβάλλον για τη συνολική παραγωγή. Αυτή η συνέπεια θα βοηθήσει στον προγραμματισμό μακροπρόθεσμων επενδύσεων και στην πλοήγηση στο περίπλοκο τοπίο της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

4. Υποστήριξη Έρευνας και Καινοτομίας: Η βιομηχανία αδρανών υλικών είναι έτοιμη να καινοτομήσει, αλλά χρειαζόμαστε υποστήριξη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η χρηματοδότηση της έρευνας σε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και πιο αποτελε-σματικές διαδικασίες παραγωγής είναι απαραίτητη. Συνιστούμε στη νέα Επιτροπή να αυξήσει την κατανομή των κεφαλαίων για αυτούς τους σκοπούς στο πλαίσιο του Horizon Europe.

5. Ανάπτυξη εργατικού δυναμικού: Καθώς οι βιομηχανίες εξελίσσονται, το ίδιο πρέπει και το εργατικό δυναμικό μας. Η εστίαση στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση των εργαζομένων στον τομέα των αδρανών υλικών θα πρέπει να αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της ΕΕ για την εργασία, διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι είναι προετοιμασμένοι για τις θέσεις εργασίας του αύριο. Οι συνερ-γασίες μεταξύ της βιομηχανίας, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των κυβερνήσεων μπορούν να διευκολύνουν αυτή τη μετάβαση.

Χτίζοντας Συνεργασίες για ένα Βιώσιμο Μέλλον

Η συνεργασία θα είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων μας. Η βιομηχανία αδρανών υλικών πρέπει να οικοδομήσει ισχυρές συνεργασίες με τις τοπικές κοινότητες, τους ευρωπαίους φορείς χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για να διασφαλίσει ότι η συμβολή μας στους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ αναγνωρίζεται και ενισχύεται. Μέσω της ενεργού δέσμευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη νέα Επιτροπή, μπορούμε να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση πολιτικών που αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και τις ανάγκες του κλάδου μας, συμβάλλοντας παράλληλα σε ένα βιώσιμο μέλλον.

Αλληλεπίδραση με Φορείς Χάραξης Πολιτικής

Η αποτελεσματική υπεράσπιση συνεπάγεται άμεση συνεργασία με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Συμμετέχοντας σε δημόσιες διαβουλεύσεις, ομάδες εργασίας και φόρουμ, η βιομηχανία αδρανών υλικών μπορεί να εκφράσει τις ανησυχίες και τις συστάσεις της απευθείας σε εκείνους που δημιουργούν τη νομοθεσία που μας επηρεάζει. Αυτός ο άμεσος διάλογος είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας μας όχι μόνο θα ακούγεται αλλά και θα γίνεται κατανοητός από αυτούς που βρίσκονται στην εξουσία.

Συμπεράσματα

Καθώς η Ευρώπη βρίσκεται στο χείλος μιας σημαντικής πολιτικής αλλαγής, η βιομηχανία αδρανών υλικών έχει και ευθύνη και ευκαιρία να επηρεάσει την κατεύθυνση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ. Υπερασπίζοντας νομοθεσία που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, επενδύοντας στο εργατικό μας δυναμικό και προωθώντας καινοτόμες πρακτικές, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η βιομηχανία αδρανών υλικών θα συνεχίσει να αποτελεί πυλώνα της ευρωπαϊκής οικονομικής ισχύος και περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Οι επερχόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ο σχηματισμός της νέας Επιτροπής της ΕΕ είναι κάτι περισσότερο από πολιτικά γεγονότα, είναι μια ευκαιρία για εμάς να ενσωματώσουμε τη βιομηχανία μας στην καρδιά του μέλλοντος της Ευρώπης. Ας αδράξουμε αυτή την ευκαιρία για να υποστηρίξουμε μια ευημερούσα, βιώσιμη και ανθεκτική ΕΕ.

*Πρόεδρος του Aggregates Europe – UEPG (Ευρωπαϊκώς Σύνδεσμος Λατομείων)

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

Γνώμη

Η Ευρώπη της σιωπηρής πλειοψηφίας αποκτά ερείσματα

Athanase PapandropoulosΑπό: Athanase Papandropoulos

Η ενίσχυση των αποκαλουμένων ακροδεξιών πολιτικών σχηματισμών στις ευρωεκλογές, αποτυπώνουν βαθιές κοινωνικές ανατροπές που κανείς δεν θέλει να δει

Ηλεκτρονική Έκδοση Τρέχοντος Τεύχους: 04/2021 2021

Περιοδικό

Τρέχον Τεύχος

04/2021 2021

Δείτε τα παλαιά τεύχη
Συνδρομή
Διαφημιστείτε
Ηλεκτρονική Έκδοση

Ευρώπη

Πλατφόρμα ταλέντων για το ερευνητικό δυναμικό εγκαινιάζει η Ε.Ε.

Πλατφόρμα ταλέντων για το ερευνητικό δυναμικό εγκαινιάζει η Ε.Ε.

Την πλατφόρμα ταλέντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας - ERA Talent Platform, η οποία αποτελεί μια καινοτόμο λύση για ερευνητές, ερευνήτριες και ερευνητικά ιδρύματα, εγκαινιάζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οικονομία

Ποιο μέλλον για την εξορυκτική βιομηχανία

Ποιο μέλλον για την εξορυκτική βιομηχανία

«Η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνωρίζει, ότι για μακρύ χρονικό διάστημα η υποστήριξη της Πολιτείας σε αυτό τον δυναμικό κλάδο δεν ήταν αντίστοιχη με τη δυνατότητά του κλάδου»

EURACTIV.com - Feeds

All contents © Copyright EMG Strategic Consulting Ltd. 1997-2024. All Rights Reserved   |   Αρχική Σελίδα  |   Disclaimer  |   Website by Theratron